**Program dne 22. 9. 2024: **

  • od 8:30 přejímka v příslušném kruhu
  • 9.30 - 14.00 posuzování v kruhu
  • 14.00 divácká soutěž
  • 14.30 soutěže, vyhlášení vítězů

Výstava je pořádána dle výstavního řádu ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky (do uzávěrky výstavy).

Třída štěňat /mini puppy class: 4 – 6 měsíců

Třída dorostu/ puppy class: 6 – 9 měsíců

Třída mladých/ junior class: 9 – 18 měsíců

Mezitřída/ intermediate class: 15 – 24 měsíců

Třída otevřená/ open class: od 15 měsíců

Třída pracovní/working class: od 15 měsíců

musí být doloženo předepsaným certifikátem, viz Výstavní řád ČMKU

Třída vítězů/ winner class: od 15 měsíců

přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých a doloženy certifikátem nebo kopií posudku, kartičky.

Třída čestná/ honor class: od 15 měsíců

pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene (CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Krajský vítěz, Oblastní vítěz). Výjimkou jsou klubové a speciální výstavy, kde výborný 1 z třídy čestné postupuje do soutěže o BOB a BOS.

Třída veteránů/veteran class: od 8 let

Doklady k účasti na výstavě:

  • Průkaz původu členského státu FCI
  • Pas nebo očkovací průkaz s platným očkováním

Veterinární podmínky:

  • Psi musí být klinicky zdraví
  • Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
  • Z výstavy jsou vyloučeni: feny kojící a ve druhé polovině březosti, agresivní jedinci, jedinci s chirurgickými zákroky k odstranění vady exteriéru psa a jedinci s kupírovanýma ušima.

Všeobecná ustanovení:

Výstava je pořádaná dle Výstavního řádu ČMKU a je přípustná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli v den výstavy požadovaného stáří pro zařazení do třídy

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno! Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem

V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení nákladů k přípravě výstavy a vráceny.

Podáním přihlášky souhlasí vystavovatel se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.

Zpracování fotografií z výstavy se řídí NOZ 89/2012 Sb. §84-90.

Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy

Přihlášky došlé po uzávěrce a neuhrazené přihlášky do data uzávěrek se nepřijímají.

Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakéhokoliv důvodu nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.

Pořadatel má právo odmítnout přihlášky bez udání důvodu.

Dřívějším odchodem ztrácí majitel psa nárok na věcnou cenu.

Vstupní listy budou zasílané prostřednictví DogOffice týden před výstavou.

Protesty:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1100,-Kč. A to do skončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.